Search results for "रिङ्‌ टोङ्‌मा"

रिङ्‌ टोङ्‌मा [riŋ‌ ʈoŋ‌ma] क्रि. प. 1कुरा मिल्‍नु (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 2कुरा मिलाउनु (sem. domains: 4.6.6.1.2 - अनौपचारिक न्‍याय.)
Comments (0)