Search results for "रिङ्‌ माप्‍मा"

रिङ्‌ माप्‍मा [riŋ‌ map‍ma] क्रि. प. कुराकानी गर्नु (sem. domains: 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
Comments (0)