Search results for "रेम्‍सुबा हिक्‍मा"

रेम्‍सुबा हिक्‍मा [rem‍suba hik‍ma] क्रि. प. 1शंका गर्नु 2आँखा लगाउनु (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 3डह गर्नु
Comments (0)