Search results for "रोग्‍मा"

केङ्‌रोग्‍मा [keŋ‌rog‍ma] क्रि. 1दाँत सड्‍नु (sem. domains: 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु.) 2दाँत फोहर हुनु
Comments (0)

 

रोग्‍मा [rog‍ma] क्रि. 1कुहिनु to rot, to decay
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
2घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
3सड्‍नु to rot, to decay, to putrefy, to decompose
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
4कुहुनु to rot, to decay
(sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
5गल्‍नु to melt, to dissolve, to rot
(sem. domains: 2.6.6.2 - मुर्दा.)
Comments (0)

 

रोग्‍मा मिपिमा [rog‍ma mipima] क्रि. प. कुहिनु नदिनु (sem. domains: 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु.)
Comments (0)