Search results for "लाप्‍माङ्‌से"

लाप्‍माङ्‌से [lap‍maŋ‌se] क्रि.वि. टाढा हुनु (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
Comments (0)