Search results for "लाप्‍मा"

ओएङ्‌स्‍वा लाप्‍मा [oeŋ‌s‍wa lap‍ma] क्रि.वि. 1आखिरी last, final
2अन्‍तमा सकिने
Comments (0)

 

खेप्‍मामि लाप्‍मा [kʰep‍mami lap‍ma] क्रि. प. उधारो लिनु (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु.)
Comments (0)

 

खेमाटोमा लाप्‍मा [kʰemaʈoma lap‍ma] क्रि. प. 1सम्झाउनु to cause to remember, to remind, to cause to understand, to convince, to advise, to console
(sem. domains: 3.3.3.1 - सुझाव.)
2थाम्‍थमाउनु
Comments (0)

 

घुवार लाप्‍मा [gʰuwarʌ lap‍ma] क्रि. प. सहयोग लिनु (sem. domains: 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु.)
Comments (0)

 

ठेट्‌लोङ्‌ लाप्‍मा [ʈʰeʈ‌loŋ‌ lap‍ma] क्रि. प. सापटी लिनु to borrow (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु.)
Comments (0)

 

ठोट्‌लाप्‍मा [ʈʰoʈ‌lap‍ma] क्रि. दह्रो समात्‍नु (sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु.)
Comments (0)

 

डेन्‌ लाप्‍मा [ɖen‌ lap‍ma] क्रि. प. ठाउँ ओगट्‍नु occupy the land, place (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
Comments (0)

 

पेट्‌योक्‌ लाप्‍मा [peʈ‌jok‌ lap‍ma] क्रि. प. खुकुलो समात्‍नु (sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु.)
Comments (0)

 

फाट्‌टुर्‌ लाप्‍मा [pʰaʈ‌ʈur‌ lap‍ma] क्रि. प. दोष लाउनु to blame
Comments (0)

 

फ्‍याङ्‌ लाप्‍मा [pʰ‍jaŋ‌ lap‍ma] क्रि. प. 1सिद्याउनु (sem. domains: 6.1.2.2.4 - प्रयोग भएको.) 2सबै सक्‍नु 3टुङ्‌ग्‍याउनु finish, complete, bring to a conclusion
Comments (0)

 

फ्याङ्‌ लाप्‍मा [pʰjaŋ‌ lap‍ma] क्रि. प. 1पुरा गर्नु (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु, 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु.) 2पुरा गर्नु (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.)
Comments (0)

 

मिसिलाप्‍मा [misilap‍ma] क्रि. नसोध्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5 - सोध्‍नु.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा हिमा [lap‍ma hima] क्रि. प. 1सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
2पुरा हुनु
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ [lap‍maŋ‌] 1ना. दूर far, distant, remote, outlying
(sem. domains: 8.2.6 - दुरी, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
2क्रि.वि. टाढा‌ distant, far off
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ रिक्‍मा [lap‍maŋ‌ rik‍ma] क्रि. प. टाढा लखेट्‍नु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ लेप्‍मा [lap‍maŋ‌ lep‍ma] क्रि. प. टाढा फाल्‍नु (sem. domains: 7.4.5.2 - फाल्‍नु.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ना [lap‍maŋ‌] क्रि.वि. टाढा far, distant, remote (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌साडे [lap‍maŋ‌saɖe] ना. टाढा हुने विशेष (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌से [lap‍maŋ‌se] क्रि.वि. टाढा हुनु (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
Comments (0)

 

लेगालाप्‍मा [legalap‍ma] क्रि. 1फकाउनु persuade, coax, seduce
(sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु, 3.3.3.3 - फकाउनु, 3.4.1.2 - खुशी.)
2सम्झाउनु to remind, to make clear, to cause to understand, to convince
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

लोमालाप्‍मा [lomalap‍ma] क्रि. 1हेला गर्नु to hate, to detest (sem. domains: 4.5.5 - मान.) 2होच्याउनु to lower, to debase, to degrade, to put to shame
(sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
3बुझाउनु to explain, to cause to understand
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

सिलाप्‍मा [silap‍ma] क्रि. 1सोध्‍नु to ask, to enquire, to query, to question
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी, 3.5.1.5 - सोध्‍नु.)
2प्रश्‍न गर्नु (sem. domains: 3.5.4.3 - गाउँखाने कथा, 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
Comments (0)

 

आङ्‌गुलिक्ङा टोङ्‌मा [aŋ‌gulikŋa ʈoŋ‌ma] क्रि. प. औँलाले ताक्‍नु ठिबाङ्‌ याप्‌मि याक्‍लेटुनाङा आङ्‌गुलिक्‍ङा टोङ्‌मा याक्‍मा नुङ्‌ना ओटोकानाङि खाम्‍माउङ्‌डोक्‌ लोमालाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ एक जना मानिस सँग रिस उठ्‌यो भने औँलाले ताक्‍नु भन्‍दा उसको सामु गएर नै सम्‍झाउनु पर्छ। (sem. domains: 8.3.2.3.1 - औल्याँएको.)
Comments (0)