Search results for "लिक्‍माना ढ्‌वारिक्‌"

लिक्‍माना ढ्‌वारिक्‌ [lik‍mana ɖʰ‌warik‌] वि. प्रवेश द्वार entrance
(sem. domains: 6.5.1.4 - घरको बाहिर.)
Comments (0)