Search results for "लिक्‍माना"

लिक्‍माना [lik‍mana] ना. प्रवेश गर्नु to enter (sem. domains: 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.)
Comments (0)

 

लिक्‍माना ढ्‌वारिक्‌ [lik‍mana ɖʰ‌warik‌] वि. प्रवेश द्वार entrance
(sem. domains: 6.5.1.4 - घरको बाहिर.)
Comments (0)