Search results for "लिक्‍मा"

लिक्‍मा [lik‍ma] क्रि. 1प्रवेश गर्नु 2पस्‍नु to go in, to enter, to be entangled
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला, 1.1.2 - हावा.)
3गह्रौं हुनु (sem. domains: 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.) 4छिर्नु to pierce, to go through
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

लिक्‍मा लाम्‍बो [lik‍ma lam‍bo] वि. प्रवेश बाटो (sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

लिक्‍माना [lik‍mana] ना. प्रवेश गर्नु to enter (sem. domains: 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.)
Comments (0)

 

लिक्‍माना ढ्‌वारिक्‌ [lik‍mana ɖʰ‌warik‌] वि. प्रवेश द्वार entrance
(sem. domains: 6.5.1.4 - घरको बाहिर.)
Comments (0)

 

लिक्‍माप्‍मा [lik‍map‍ma] क्रि. 1छिरी जानु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.) 2पसि जानु
Comments (0)

 

सिलिक्‍मा [silik‍ma] ना. खैंजडी tambourine
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
Comments (0)