Search results for "लियुलेट्‌युक्‌नि"

लियुलेट्‌युक्‌नि [lijuleʈ‌juk‌ni] ना. भइ हाल्‍छ नि (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
Comments (0)