Search results for "लेङ्‌मा"

इम्सालेङ्‌मा [imsaleŋ‌ma] क्रि. सुत्‍दै अर्को तिर फर्किनु (sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

मिक्‌ लेङ्‌मा [mik‌ leŋ‌ma] क्रि. प. आँखा पल्‍टाउनु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)
Comments (0)

 

लेङ्‌मा [leŋ‌ma] क्रि. 1खन्याउनु to pour out, to make empty
(sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
2पल्टाउनु to turn, to cause to lie down, to turn upside down, to cause to roll
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3लिप्‍नु to smear, to daub, to smudge smooth mud over walls and floor
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
4खाली गर्नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 4.2.6.1 - खेल, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 5पल्टनु to turn (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण.)
Comments (0)

 

वाहिलेङ्‌माप्‍मा [wahileŋ‌map‍ma] क्रि. 1सबै कुरा बताउनु (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.) 2स्‍पष्‍ट भन्‍नु
Comments (0)