Search results for "लेलेम् लोना"

लेलेम् लोना [lelem lona] क्रि. प. गुलियो लाग्‍नु (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)