Search results for "लोमा"

उजिगा लोमा [udziga loma] क्रि. प. सिक्‍सिको लाग्‍नु
Comments (0)

 

एॽवा लोमा [eʔwa loma] क्रि. 1नुहाइ दिनु (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख.) 2नुहाउनु to bathe, to cause to bend, to cause to stoop
Comments (0)

 

एॽवा लोमासिङ् [eʔwa lomasiŋ] ना. 1नुहाउने घर 2बाथरुम bathroom
Comments (0)

 

ओबेक्‌ ओबेक्‌ लोमा [obek‌ obek‌ loma] क्रि. प. वाकवाकी लाग्‍नु to vomit
Comments (0)

 

छाम्‍लोमा [tsʰamloma] 1क्रि. गीत गाउनु sing a song (sem. domains: 3.5.9.4 - चलचित्र.) 2ना. गीत song
Comments (0)

 

छुयुम्लोमा [tsʰujumloma] क्रि. झसंगै हुनु
Comments (0)

 

छ्‌याम्‍लोमा [tsʰʌjam‍loma] क्रि. गीत गाउनु to sing a song (sem. domains: 4.2.3 - संगीत.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा लोमा [niŋ‌g‍wa loma] क्रि. प. 1मन बुझ्‍नु (sem. domains: 3.2.4.1 - गलत अर्थ लाउनु.) 2मन पराउनु
Comments (0)

 

पुजिक्पुजिक्‌ लोमा [pudzikpudzik‌ loma] क्रि. प. 1दिक्‍दार लाग्‍नु 2गनगन गर्नु
Comments (0)

 

पेसाक्पेसाक्‌ लोमा [pesakpesak‌ loma] क्रि. प. वाकवाकी लाग्‍नु (sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

मिप्‍माउङ्‌ लोमा [mip‍mauŋ‌ loma] क्रि. प. सम्‍झेर भन्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

मोज्‍जा लोमा [mod‍dza loma] क्रि. प. 1रमाउनु to be delighted, to take pleasure
(sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.)
2रमाइलो लाग्‍नु (sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.) 3राम्रो लाग्‍नु (sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.) 4आनन्‍द हुनु (sem. domains: 3.4.1.1.7 - खुशी हुनु, 3.4.1.2 - खुशी.)
Comments (0)

 

लुम्‍भोक्‌ लोमा [lum‍bʰok‌ loma] क्रि. प. गह्रौं हुनु (sem. domains: 8.2.9.1 - गह्रौँ.)
Comments (0)

 

लेलेम्‌ लोमा [lelem‌ loma] क्रि. प. गुलियो हुनु (sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

लोमा [loma] क्रि. 1भन्‍नु to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा.)
2अराउनु to order, to command
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बताउनु to say, to tell, to relate, to inform, to explain, to reveal, to disclose
(sem. domains: 3.2.1.5 - तर्कसंगत.)
4सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
Comments (0)

 

लोमाजामा [lomadzama] क्रि. प. 1भनि खानु (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 2कुरा काट्‍नु (sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु.) 3भनि खानु (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)
Comments (0)

 

लोमापिमा [lomapima] क्रि. प. भन्‍न दिनु (sem. domains: 7.2.6.4 - मुक्त गर्नु.)
Comments (0)

 

लोमाबिमा [lomabima] क्रि. प. भनि दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

लोमालाप्‍मा [lomalap‍ma] क्रि. 1हेला गर्नु to hate, to detest (sem. domains: 4.5.5 - मान.) 2होच्याउनु to lower, to debase, to degrade, to put to shame
(sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
3बुझाउनु to explain, to cause to understand
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

लोमालाब्‍मा [lomalab‍ma] क्रि. प. हेला गर्नु (sem. domains: 4.5.5.2 - सम्‍मान कमी.)
Comments (0)

 

लोमालामा [lomalama] क्रि. भनि खानु
Comments (0)

 

सानिङ्‌ग्‍वा लोमा [saniŋ‌g‍wa loma] क्रि. प. 1मन दुख्‍नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.) 2चित्‍त दुख्‍नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

स्‍वारिङ्‌बा लोमा [s‍wariŋ‌ba loma] क्रि. प. 1सुसेली हाल्‍नु (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.) 2सुसेली बजाउनु
Comments (0)

 

आङ्‌गुलिक्ङा टोङ्‌मा [aŋ‌gulikŋa ʈoŋ‌ma] क्रि. प. औँलाले ताक्‍नु ठिबाङ्‌ याप्‌मि याक्‍लेटुनाङा आङ्‌गुलिक्‍ङा टोङ्‌मा याक्‍मा नुङ्‌ना ओटोकानाङि खाम्‍माउङ्‌डोक्‌ लोमालाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ एक जना मानिस सँग रिस उठ्‌यो भने औँलाले ताक्‍नु भन्‍दा उसको सामु गएर नै सम्‍झाउनु पर्छ। (sem. domains: 8.3.2.3.1 - औल्याँएको.)
Comments (0)