Search results for "वाइना"

रिप्‍माङि वाइना [rip‍maŋi waina] क्रि.वि. बन्धनमा नभएको free (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.)
Comments (0)

 

वाइना [waina] ना. 1छैन not to be
(sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 7.4.6 - नहुनु, 1.1.2 - हावा, 8.1.8.1 - खाली.)
2नहुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.) 3छैन not to be
(sem. domains: 8.1.8.1 - खाली.)
Comments (0)