Search results for "वा"

आकाकिॽवा [akakiʔwa] ना. 1गारुड an eagle type bird (sem. domains: 1.6 - पशु.) 2काकाकुल चरा (sem. domains: 1.6.1.2 - चरा.)
Comments (0)

 

आङ्‌ग्वा [aŋ‌gwa] ना. 1खोटो sticky substance that flows out slowly especially from fir or pine trees, resin
2सल्‍लोको चोप sticky substance that flows out slowly especially from fir or pine trees, resin
Comments (0)

 

आङ्‌ग्वारा [aŋ‌gwara] ना. अमला myrobalan
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

आच्‍छोना रिङ्‌पान्‌ [at‍tsʰona riŋ‌pan‌] ना. 1परम्‍परागत traditional
(sem. domains: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा.)
2रुढीवादी traditional, conventional, conservative
Comments (0)

 

आन्‍जो [an‍dzo] ना. 1ज्वाइँ son-in-law
2भाइ बुहारी younger brother's wife
Comments (0)

 

आप्‍टाङ्‌ग्‍वा [ap‍ʈaŋ‌g‍wa] वि. 1घुमाउरो कुरा याना भुम्‍भु खालि आप्‍टाङ्‌ग्‍वा रिङ्‌ एडोक्‌ चोक्‍ना॥ त्‍यो दाजु खाली घुमाउरो कुरा मात्रै बोल्‍नु हुन्‍छ। (sem. domains: 3.5.2.3 - आलङ्कारिक, 3.4.2.1 - दु:खी.) 2व्यङ्‍ग्य sarcasm, satire
Comments (0)

 

आप्‍पेगा निङ्‌ग्‍वा [ap‍pega niŋ‌g‍wa] वि. आन्‍तरिक मन (sem. domains: 8.6.4 - भित्री भाग.)
Comments (0)

 

आम्‍बुवा [am‍buwa] ना. चमेरो bat
(sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
Comments (0)

 

आम्‍बोवा [am‍bowa] ना. चमेरो bat
(sem. domains: 1.6.1.1.8 - चमेरा, 1.6.1.1 - स्‍तनधारी.)
Comments (0)

 

आरावा [arawa] ना. 1साँधेको अचार seasoned pickle (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2सलाद (sem. domains: 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
Comments (0)

 

इङ्‌स्‍वा [iŋ‌s‍wa] क्रि.वि. पछाडि behind, at the back of, the back
(sem. domains: 8.5.1.1.1 - पछाडि, 8.6.1.1 - पछाडि.)
Comments (0)

 

इन्ल्‍वाट्‌ [inl‍waʈ‌] ना. चिउरी kind of plant from which fiber is obtained, Sterculia coxinia, its fruit
(sem. domains: 1.5.1 - रूख, 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना, 6.2.1.4 - फल फलाउनु.)
Comments (0)

 

उखिवा [ukʰiwa] ना. चोप gum, resin
(sem. domains: 2.5.7.5 - परम्‍परागत औषधी.)
Comments (0)

 

उखिवाट्‌ [ukʰiwaʈ‌] ना. 1स्‍खलन fall, stumbling, discharged (as of semen)
(sem. domains: 2.1.8.3 - पुरुषका अङ्गहरू.)
2वीर्य semen, seminal fluid
3चोप gum, resin
Comments (0)

 

उचुपुरुॽवा [utsupuruʔwa] ना. कोपिला buds
(sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
Comments (0)

 

उटुम्‌ [uʈum‌] ना. 1प्रारम्‍भ‍ beginning, commencement
(sem. domains: 1.1.3.5 - आँधी-बेह्री.)
2मेसो layout, arrangement of work,
3थालनी beginning, commencement
4शूरूवात beginning (sem. domains: 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु.)
Comments (0)

 

उपुच्‍चुवा [uput‍tsuwa] ना. फिँज foam
(sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति.)
Comments (0)

 

उपुट्‌ [upuʈ‌] ना. 1मुहान source (of a stream), origin
(sem. domains: 1.3.1 - पानीका भागहरू.)
2दुलो hole, cavity, animal's hole, cave, pit, ditch
3प्‍वाल hole
Comments (0)

 

उपुन्‌ [upun‌] ना. 1मुहान source (of a stream), origin
(sem. domains: 1.3.1.1 - महासागर, ताल, 1.3.1 - पानीका भागहरू, 1.2.1.5 - भूमिगत, 5.6.2 - नुहाउनु.)
2कुवा well
Comments (0)

 

उबुसुॽवा [ubusuʔwa] ना. 1धुलो dust, dirt, powder
, dust, powder, flour
2भुस chaff, husk
Comments (0)

 

उमा [uma] 1क्रि. पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
2क्रि. रक्‍सी पोल्‍नु to make wine पाइले इङा ठुक्‍माउङ्‌ इमालिङ्‌ उमा कोन्‌युक्‌॥ पहिला जाँड पकाएर रक्‍सी पोल्‍नु पर्छ। 3ना. माउ mother of a four-footed animal, animal's mother dam, mother of a bird, head of a house or family
ना फाक्‌चिलेट्‌ उमा गोलो रैछो॥ यो सुँगुरको पाठा माउ/भुनी पो रहेछ। (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
4ना. बाछी female calf
ना पिट्‌चिलेट्‌ उमा रैछो॥ यो गाईको बाछी रहेछ। (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु.)
5ना. सावाँ principal
ना ओफाबाङान उमा मासाङा चोक्‍मालिनिना॥ यो पैसाको साँवा मास्‍नु हुँदैन।
Comments (0)

 

उमाङ्‌ ओफाॽवा [umaŋ‌ opʰaʔwa] ना. हरियो पात green leaf (sem. domains: 6.2.1.5.2 - सुर्ती उमार्नु.)
Comments (0)

 

उमुङ्‌ [umuŋ‌] ना. प्वाँख plume, quill, feather
(sem. domains: 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)
Comments (0)

 

उमोॽवा [umoʔwa] ना. 1झोल liquid, juice
2तरल पदार्थ
Comments (0)

 

उयाङ्‌ग्‍वाट्‌ [ujaŋ‌g‍waʈ‌] ना. 1च्याख्‍ला tiny pieces of grain 2कनिका bits of rice chipped off during husking, tiny pieces of grain
Comments (0)