Search results for "साम्‍डानाडेन्‌"

साम्‍डानाडेन्‌ [sam‍ɖanaɖen‌] ना. छुट्‍टिएको ठाउँ (sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध.)
Comments (0)