Search results for "सिक्‍मा"

सिक्‍मा [sik‍ma] क्रि. सिउरिनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
Comments (0)

 

हिसिक्‍मा [hisik‍ma] क्रि. 1सिकाउनु to teach, to train
(sem. domains: 7.2.5.3 - बाटो देखाउनु, 4.5.3.3 - अनुशासन गर्नु, तालिम दिनु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
2शिक्षा दिनु (sem. domains: 3.6 - सिकाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु.)
Comments (0)

 

हुसिक्‍मा [husik‍ma] क्रि. 1तालिम दिनु to train (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2सिकाउनु to teach
Comments (0)

 

आकि मोज्‍जा [aki mod‍dza] वि. 1राम्रो अवसर good opportunity खान्‍ना लाॽवामा हिसिक्‍मा आकि मोज्‍जाना टोॽवा आटुबुएसुए॥ तिमीले नाच सिकाउने राम्रो अवसरको काम पाएका छौ। (sem. domains: 6.1.2.9 - मौका.) 2कस्‍तो राम्रो नागा पिच्‍छाचि आकि मोज्‍जा छ्‌याम्‌ ओलोसे॥ यी केटाकेटीहरू कति राम्रो गीत गए।
Comments (0)