Search results for "सुना"

काखेम्‍बेॽबा [kakʰem‍beʔba] ना. सुनाउने मानिस teller (sem. domains: 2.3.2 - सुन्‍नु.)
Comments (0)

 

काखेम्‍मेप्‍पा [kakʰem‍mep‍pa] ना. सुनाउने मान्‍छे teller (sem. domains: 3.3.3.1 - सुझाव.)
Comments (0)

 

खुसुना [kʰusuna] वि. सुनसान lonely place, peace and quiet, lonely, solitary, silent, unoccupied, desolate
(sem. domains: 3.4.2.1.5 - एकान्‍त.)
Comments (0)

 

खेम्‍मेप्‍मा [kʰem‍mep‍ma] क्रि. 1सुनाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 3.5 - सञ्चार गर्नु.) 2चिर्न लगाउनु 3सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5.4 - कथा, 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु.)
Comments (0)

 

टुम्सुना [ʈumsuna] ना. लोभी greedy, covetous, avaricious, gluttonous, rapacious, bulimic, stingy
(sem. domains: 6.8.2.4 - कम खर्च गर्ने, किफायती.)
Comments (0)

 

लोमा [loma] क्रि. 1भन्‍नु to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा.)
2अराउनु to order, to command
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बताउनु to say, to tell, to relate, to inform, to explain, to reveal, to disclose
(sem. domains: 3.2.1.5 - तर्कसंगत.)
4सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
Comments (0)

 

सुना [suna] ना. अमिलो sour, citron, vinegar
(sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू, 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

सुनाको ठुन्‍को [sunako ʈʰun‍ko] ना. बन तरुल wild yam
Comments (0)

 

सुनाबा [sunaba] ना. अमिलो जातको फलफूल
Comments (0)

 

सुनासुना नाम्‍मा [sunasuna nam‍ma] 1क्रि. प. अमिलो गनाउनु 2ना. नसप्रेको जाँड
Comments (0)

 

आनिटुरुमा [aniʈuruma] ना. 1जंगलेनी one of the goddesses of the forest ठिबाङ्‌ याप्‌मि एकेलेङ्‌ एकेलेङ्‌ चेक्‍टेटाना पोङ्‌गोलो नाम्‌ ओठोना आनिटुरुमाङा खाट्‌एसुना रैछो॥ एक जना मानिस उल्‍टो उल्‍टो बोल्‍दै थियो किन पो भनेको त उसको दिमाग वनदेवीले लगेको रहे छ। 2वनदेवी
Comments (0)

 

खिक्‍मा [kʰik‍ma] क्रि. 1कोर्नु to scratch, to comb (hair)
पेलिक्‍ङा फ्याक्‌ खिक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ काँगियोले कपाल कोर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
2छर्नु to sow
3तीतो हुनु to make bitter ना सुनाबाङाना ओहोॽवा खिक्‍मा सोम्‍मा खिक्‍ना॥ यो अमिलोको बोक्रा तीतो हुनु सम्‍म‍ तीतो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)