Search results for "सेङ्‌मा"

सेङ्‌मा [seŋ‌ma] क्रि. 1च्यात्‍नु to tear, to rip, to lacerate, to rend
, tear, tear up, rip
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2च्यातिनु (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

सेङ्‌माडिमा [seŋ‌maɖima] क्रि. 1च्याति दिनु (sem. domains: 7.9.2 - फटाउनु.) 2च्‍याति पठाउनु
Comments (0)

 

सेङ्‌माप्‍मा [seŋ‌map‍ma] क्रि. 1फाटि जानु (sem. domains: 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु.) 2च्यातिनु
Comments (0)