Search results for "सोक्‍मा खाप्‍मा"

सोक्‍मा खाप्‍मा [sok‍ma kʰap‍ma] क्रि. प. 1सास जानु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.) 2प्राण जानु
Comments (0)