Search results for "सोक्‍मा सोम्‍मा"

सोक्‍मा सोम्‍मा [sok‍ma som‍ma] क्रि. प. सास फेर्नु (sem. domains: 2.6 - जीवन, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.2.1 - सास.)
Comments (0)