Search results for "सोक्‍मा"

सोक्‍मा [sok‍ma] 1ना. सास breath, breathing, respiration
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.2.1 - सास, 1.1.2 - हावा.)
2क्रि. घुसार्नु to thrust
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
3क्रि. छिराउनु to pierce, to penetrate, to thread
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
4ना. आत्‍मा soul, spirit, self
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
5ना. प्राण being, soul
6क्रि. कोचार्नु to thrust
(sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा खाप्‍मा [sok‍ma kʰap‍ma] क्रि. प. 1सास जानु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.) 2प्राण जानु
Comments (0)

 

सोक्‍मा टामा [sok‍ma ʈama] क्रि. प. सास आउनु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा पोमा [sok‍ma poma] क्रि. प. सास बढ्‍नु (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा लुन्डुन्‍ना [sok‍ma lunɖun‍na] क्रि. प. 1काम गर्न नसक्‍नु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.) 2सासले नभ्‍याउनु 3आँट गर्न नसक्‍नु 4तागत नपुग्‍नु
Comments (0)

 

सोक्‍मा लेप्‍मा [sok‍ma lep‍ma] क्रि. प. 1सास फाल्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.) 2प्राण त्याग्‍नु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा साप्‍मा [sok‍ma sap‍ma] क्रि. प. 1सास फेर्नु (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.) 2सास तान्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा सोन्‍मा [sok‍ma son‍ma] क्रि. प. सास फेर्नु (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा सोम्‍मा [sok‍ma som‍ma] क्रि. प. सास फेर्नु (sem. domains: 2.6 - जीवन, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

सोक्‍माजामा [sok‍madzama] क्रि. 1छिराउनु to pierce, to penetrate
2घुसारि खानु
Comments (0)