Search results for "सोरलेम्‍ना"

सोरलेम्‍ना [sorʌlem‍na] ना. 1सुरिलो straight, erect
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
2सर्लक्‍का
Comments (0)