Search results for "हँसुलि"

हँसुलि [hʌ̃suli] ना. हार (चाँदीको घाँटीमा लगाउने माला) (sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
Comments (0)