Search results for "हाट्‌लेचा टेन्‍मा"

हाट्‌लेचा टेन्‍मा [haʈ‌letsa ʈen‍ma] ना. पुनः प्रसारण (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु.)
Comments (0)