Search results for "हान्‍डेङ्‌"

हान्‍डेङ्‌ [han‍ɖeŋ‌] क्रि.वि. 1भोलि tomorrow, day after today, the next day, on the morrow, on the next day
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 1.1.3 - मौसम, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2पछि after, later, afterwards, later on
(sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ हान्‍डेङ्‌ [han‍ɖeŋ‌ han‍ɖeŋ‌] क्रि.वि. 1पछि पछि (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.) 2भविष्य‍ future, futurity
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌टाना [han‍ɖeŋ‌ʈana] क्रि.वि. 1पछि आउने (sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.) 2भावी future, coming, would-be, the future
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ना रिङ्‌ [han‍ɖeŋ‌na riŋ‌] क्रि.वि. 1भविष्य‍को कुरा 2पछिको कुरा (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌सोम्‌ [han‍ɖeŋ‌som‌] क्रि.वि. 1दीर्घ कालीन (sem. domains: 8.4.2.2 - लामो समय.) 2पछि सम्‍म
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌सोम्‍मा [han‍ɖeŋ‌som‍ma] ना. स्‍थायित्व permanence, durability constancy
(sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.)
Comments (0)

 

आछायुक्‌ [atsʰajuk‌] ना. दुःखी हुने खान्‌ नाड्‌डेडोक्‌ टोॽवा चोक्‍मा कास्‍वा युडे भोने हान्‍डेङ्‌ याङ्‌आछायुक्‌ मामु॥ तिमी यसरी नै काम गर्न अल्‍छी गऱ्यो भने पछि दुःखी हुन्‍छौ नानी।
Comments (0)

 

कोब्‍मा [kob‍ma] क्रि. 1उम्रनु to spring up, to bubble up (as of a spring bubbling out of the ground), to sprout, to germinate, to grow
साम्‍बोक्‌ लालिक्‌ आसेन्ले हिसुउङ्‌ना कोब्‍मा ठालाङ्‌ चोगुए॥ कोदोको बिउ हिजो अस्‍ती छरेको उम्रनु थाल्‍यो। (sem. domains: 6.2 - कृषि.)
2टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
(sem. domains: 1.6.4.2 - पशुको खुवाइ.)
3उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
एला इम्‌सिङा खाडा हान्‍डेङ्‌ भ्‍यानिक्‌ एला कोब्‍मा कोन्‌युक्‌॥ चाँडो सुत्‍न जा भोलि बिहान छिटो उठ्‌नु पर्छ।
Comments (0)