Search results for "हिप्‍मा"

फ्‍याक्‌ हिप्‍मा [pʰ‍jak‌ hip‍ma] क्रि. प. कपाल खौरनु (sem. domains: 5.4.3.5 - केश कटाइ.)
Comments (0)

 

हिप्‍मा [hip‍ma] क्रि. 1खुर्काउनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2खुर्कनु to scrape, to peel, to scratch, to remove skin (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
Comments (0)

 

हिप्‍माङ्‌ [hip‍maŋ‌] ना. डर उत्‍पन्‍न हुने अवस्था (थरहरी)
Comments (0)

 

हिप्‍माङ्‌ याङ्‌मा [hɪp‍mɑŋ्‌ jɑŋ‌mɑ] क्रि. प. डर उत्‍पन्‍न हुनु
Comments (0)

 

आबुइ [abui] वि.बो. 1तर्सिँदा बोलिने शब्‍द आबुइ! आङा आहिप्‍माङ्‌ याङ्‌डे॥ आम्‍मै! म त हिरिक्‍क भएँ 2हतास despair, loss of all hope, discouraged
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
3आम्‍मै word used to express sudden fear, surprise or grief
Comments (0)