Search results for "हुङ्‌मा"

उयुङ्‌ हुङ्‌मा [ujuŋ‌ huŋ‌ma] क्रि. प. बिँड खुस्‍किनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

नाम्‍छेमा हुङ्‌मा [nam‍tsʰema huŋ‌ma] क्रि. प. घाम ताप्‍नु to have sun bath (sem. domains: 2.4.5 - विश्राम.)
Comments (0)

 

हुङ्‌मा [huŋ‌ma] क्रि. 1ताप्‍नु warm, to bask in the sun or heat
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.1.1 - सूर्य.)
2तिर्नु to pay, to pay back, to repay
(sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु, 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)