Search results for "होट्‌मा"

किटाब होट्‌मा [kiʈabʌ hoʈ‌ma] क्रि. प. 1प्रकाशन गर्नु to publish (sem. domains: 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु.) 2किताब निकाल्‍नु to publish
Comments (0)

 

भारा होट्‌मा [bʰara hoʈ‌ma] क्रि. प. बाहिर निकाल्‍नु (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
Comments (0)

 

लोहोट्‌मा [lohoʈ‌ma] क्रि. 1लिन जानु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.) 2लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लोहोट्‌माजामा [lohoʈ‌madzama] क्रि. प. लिएर आउनु
Comments (0)

 

लोहोट्‌माटाप्‍मा [lohoʈ‌maʈap‍ma] ना. लिएर आउनु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

लोहोट्‌माडामा [lohoʈ‌maɖama] क्रि. प. लिएर आउनु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

होट्‌मा [hoʈ‌ma] क्रि. 1मुक्‍त गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु.) 2भत्कनु to collapse, go to ruin, fall to pieces (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.4 - भावना.) 3भत्काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
4झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
5निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to bring out, to draw out, to take out, to eject
(sem. domains: 4.7.5.6 - आदेशहरू निकाल्‍नु.)
Comments (0)

 

होट्‌माडिमा [hoʈ‌maɖima] क्रि. निकालिदिनु (sem. domains: 4.7.5.6 - आदेशहरू निकाल्‍नु.)
Comments (0)