Search results for "होप्‍मा"

उइछा होप्‍मा [uitsʰa hop‍ma] क्रि. प. बच्‍चा काड्‍नु to hatch (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

ओधारा होप्‍मा [odʰara hop‍ma] क्रि. प. धार लगाउनु to sharpen (sem. domains: 8.3.2.3 - तिखो, धारिलो.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ होप्‍मा [pʰ‍jak‌ hop‍ma] क्रि. प. 1कपाल धुनु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.) 2केश धुनु (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

भारा होप्‍मा [bʰara hop‍ma] क्रि. प. बाहिर निकाल्‍नु (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
Comments (0)

 

मिझाक्‌ होप्‍मा [midzʰak‌ hop‍ma] क्रि. प. आगो निकाल्‍नु
Comments (0)

 

मेक् होप्‍मा [mek hop‍ma] क्रि. प. लुगा धुनु wash cloth
Comments (0)

 

लोट्‌निङ्‌ होप्‍मा [loʈ‌niŋ‌ hop‍ma] क्रि. प. लुगा धुनु (sem. domains: 5.6.4 - लुगा धुनु.)
Comments (0)

 

लोहोप्‍मा [lohop‍ma] क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
Comments (0)

 

हेक्‍टाङ्‌ होप्‍मा [hek‍ʈaŋ‌ hop‍ma] क्रि. प. खानी झिक्‍नु (sem. domains: 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु.)
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)

 

होप्‍माप्‍मा [hop‍map‍ma] क्रि. 1निकालेर लानु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 2पिएर जानु
Comments (0)