Search results for "होम्‍मा"

उलिङ्‌ होम्‍मा [uliŋ‌ hom‍ma] क्रि. प. टुसाउनु to sprout, to shoot
(sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
Comments (0)

 

छिका होम्‍मा [tsʰika hom‍ma] क्रि. प. हाच्‍छिउँ आउनु to sneeze (sem. domains: 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
Comments (0)

 

पोट्‌ होम्‍मा [poʈ‌ hom‍ma] क्रि. प. फुत्‍त निस्‍कनु (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.)
Comments (0)

 

हाङ्‌ग्‍वा होम्‍मा [haŋ‌g‍wa hom‍ma] क्रि. प. पसिन आउनु (sem. domains: 2.2.6 - पसिना.)
Comments (0)

 

होम्‍मा [hom‍ma] क्रि. 1निस्कनु to go out, to grow, to produce, to emerge
फाक्खोराङि फाक्‌चिलेट्‌ होम्‍मा ओहोङ्‌ चा चोगु॥ सुँगुरको खोरमा सुँगुरको पाठा निस्‍कने प्‍वाल पनि बनाऊ। (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2उदाउनु to rise, to appear
नाम्‌ होम्‍मा बेला लिसे॥ घाम उदाउने समय भयो। (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
3सुनिनु to be swelled
याप्‌मि येम्‌ होम्‍मा ओचेट्‌नुना लिनिना॥ मानिसको शरीर सुनिनु राम्रो होइन। (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.5.6.3 - सुनिनु.)
4निस्‍किनु to come out (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 3.3.3.5 - कर गर्नु.) 5उम्‍किनु to escape (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)

 

होम्‍मा पिमा [hom‍ma pima] क्रि. प. निस्‍कन दिनु (sem. domains: 7.2.6.4 - मुक्त गर्नु.)
Comments (0)