Search results for "ब्रह्माण्ड, सिर्जना"

Comments (0)

 

ओक्‌टुरु [ok‌ʈuru] ना. ठोक् ठोके चरो a kind of birds (sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ओप्‍फारा [op‍pʰara] ना. उपियाँ flea
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

ओमाक्‌ [omak‌] ना. 1तिहुन curry with sauce or gravy
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
2तरकारी vegetables, curry
(sem. domains: 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

कापुत्र [kaputrʌ] ना. परेवा pigeon
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 1.6.1.2 - चरा.)
Comments (0)

 

कासामा [kasama] ना. दुम्‍सी porcupine
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 1.6 - पशु.)
Comments (0)

 

काॽवा [kaʔwa] ना. काग crow
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 1.6.1.2 - चरा.)
Comments (0)

 

किठिमा [kiʈʰima] ना. मलसाँप्रो honey badger
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 1.6 - पशु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

किलेबा [kileba] ना. जरायो stag, deer, antelope
(sem. domains: 1.6.1.1.6 - सालक, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

कोडाबा [koɖaba] ना. गोहोरो lizard- like large wild animal, iguana
(sem. domains: 1.6.1.1.6 - सालक, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

खाम्‌ फेनाबु [kʰam‌ pʰenabu] ना. भूइँकटहर pineapple
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

खाम्बुटिमा [kʰambuʈima] ना. खुम्‍ले कीरा white grub (sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

चामा [tsama] 1ना. धान rice-plant, paddy, unhusked rice
बेसिङि चामा लेप्‍मा बेला लिसे॥ खेतमा धान रोप्‍ने समय भयो। (sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 6.2.1.1 - अन्‍न उब्‍जाउनु, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट.)
2ना. भात rice, boiled or cooked rice, meal, food
कान्‌छि झान्‍झा चामा ठुक्‍ङा पाङ्‌ङि खाडा॥ कान्‍छी बहिनी भात पकाउन घरमा जाऊ। (sem. domains: 5.2 - खाना, 2.6.1.2 - विहे.)
3क्रि. खानु to eat
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
4क्रि. भात खानु हामो युसा चामा चाङा होटेलङि खाडि ए॥ भरे बेलुकी भात खानु होटेलमा जाऊ है। (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.2.3 - भोज.)
Comments (0)

 

चिकुमाङ्‌ [tsikumaŋ‌] ना. 1छुचुन्‍द्रो mole, musk rat
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
2छुचुन्‍द्रो मुसा (sem. domains: 1.6.1.1.4 - लोखर्के.)
Comments (0)

 

चिट्‌लिक्‌ [tsiʈ‌lik‌] ना. उडुस bed bug
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

चोक्‌चिङ्‌गे [tsok‌tsiŋ‌ge] ना. तारा star
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

छेक्‌टिङ्‌मेट्‌ [tsʰek‌ʈiŋ‌meʈ‌] ना. कठ्‌यौरी (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

टाउँबा [ʈaũba] ना. ढेडु kind of big monkey, male monkey
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

टाँबुरा [ʈãbura] ना. वनढाडे wild cat (sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)