Search results for "ग्रहण"

आए [ae] क्रि. हो yes
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

आलोगा टेम्‍मा [aloga ʈem‍ma] क्रि. प. भनेको कुरा मान्‍नु to agree, to obey (sem. domains: 4.5.3.4 - नियुक्त गर्नु, प्रतिनिधि सदस्‍य, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
Comments (0)

 

खाट्‌मा [kʰaʈ‌ma] क्रि. 1लानु to take away, to carry, to convey, to bear
(sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
2जानु to know, to understand, to know thoroughly
Comments (0)

 

टुब्‍मा [ʈub‍ma] क्रि. 1भेट्‍नु meet, come across, get, find
(sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
2जोडिनु to link, to connect 3प्राप्‍त गर्नु to get, to receive (sem. domains: 6.8.2 - दौलत सन्‍चय गर्नु.)
Comments (0)

 

टेम्‍मा [ʈem‍ma] क्रि. 1छाम्‍नु to feel, to touch, to grope
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 2.3.3 - स्वाद.)
2बजाउनु to cause to sound, to play on a musical instrument, to strike (gong, bell)
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to admit, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
4मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

मिटाक्‍मा [miʈak‍ma] 1ना. सजिवन the teak tree, Tectona grandis
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
2ना. कदम kind of tree Nauclea cadamba or Anthocephalus cadamba
3ना. दतिवन twig the frayed end of which is used for cleaning teeth, native tooth brush
4क्रि. नथाप्‍नु (sem. domains: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु, 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु, 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

मिटुब्‍मा [miʈub‍ma] क्रि. नभेट्‍नु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

मिटेम्‍मा [miʈem‍ma] क्रि. 1विरोध गर्नु to protest (sem. domains: 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु, 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु.) 2नमान्‍नु (sem. domains: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु, 3.4.2.1.3 - घृणा, 3.3.5.1 - ग्रहण.) 3असहमत जनाउनु (sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु.) 4इन्‍कार गर्नु to reject (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.)
Comments (0)

 

लाड्‌मा [laɖ‌ma] क्रि. 1लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
2स्वीकार गर्नु (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.) 3जिम्‍मा लिनु (sem. domains: 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु.)
Comments (0)

 

लोहोट्‌मा [lohoʈ‌ma] क्रि. 1लिन जानु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.) 2लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लोहोट्‌माटाप्‍मा [lohoʈ‌maʈap‍ma] ना. लिएर आउनु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

लोहोट्‌माडामा [lohoʈ‌maɖama] क्रि. प. लिएर आउनु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

सुप्‍मा [sup‍ma] क्रि. 1लुगा खुस्‍किनु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.) 2खुस्‍किनु (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.) 3ठग्‍नु to deceive, to cheat, to swindle
(sem. domains: 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
4फुत्‍कनु to escape, to get loose, to make off, to get away
(sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु.)
5सोहोर्नु to collect from all sides, to gather, to sweep up
Comments (0)

 

सुब्‍मा [sub‍ma] क्रि. 1घाँस लुछ्‍नु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.) 2सुल्कनु to slide, to glide
Comments (0)