Search results for "मोल राख्‍नु"

आकि [aki] 1प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
एलाह! चोमोलोङ्‌मा आकि ओचेट्‌नुना॥ अहो!सगरमाथा कति राम्रो छ। (sem. domains: 6.8.4.3 - मोल राख्‍नु, 3.5.3 - भाषा, 8.1 - परिमाण.)
2क्रि.वि. कस्‍तो of what kind, like what
ना मेन्‍झेमाउङ्‌ आकि पाराना रैछो॥ यी स्‍त्री कस्‍तो खालकी रहे छिन्‌।
Comments (0)

 

इकि [iki] प्रश्‍न.वा. 1कस्‍तो of what kind, like what
ना इकि पाराना याप्‌मि रैछो साक्‍ङा ओलोडुना रिङ्‌ चा खेम्‍सुन्‍ना॥ यो कस्‍तो खालको मानिस रहेछ कसैले भनेको कुरा पनि सुन्‍दैन। (sem. domains: 6.8.4.3 - मोल राख्‍नु, 9.2.1 - बिशेषणहरू, 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार.)
2के what
इकि बो आमाट्‌टुए? के भनिस्‌ अरे?
Comments (0)