Search results for "परिमाण"

आकि [aki] 1प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
एलाह! चोमोलोङ्‌मा आकि ओचेट्‌नुना॥ अहो!सगरमाथा कति राम्रो छ। (sem. domains: 6.8.4.3 - मोल राख्‍नु, 3.5.3 - भाषा, 8.1 - परिमाण.)
2क्रि.वि. कस्‍तो of what kind, like what
ना मेन्‍झेमाउङ्‌ आकि पाराना रैछो॥ यी स्‍त्री कस्‍तो खालकी रहे छिन्‌।
Comments (0)

 

इप्‍पाङ्‌ [ip‍paŋ‌] num 1दुई जना two person (sem. domains: 8.1 - परिमाण.) 2जोडी couple, pair, set
(sem. domains: 8.1.1.1.2 - दुई.)
3दुवै both
(sem. domains: 8.1.5.3 - दुवै.)
Comments (0)

 

इप्‍पोक्‌ [ip‍pok‌] num 1दुइ वटा two
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
2दुई two
(sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू, 8.1.1.1.2 - दुई.)
Comments (0)

 

खाट्‌टिप्‍मा [kʰaʈ‌ʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 8.1.5.5 - धेरै, थोरै, 5.2.1 - खाना तयारी, 8.1.4.1 - कम.)
2कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
4घटी less
(sem. domains: 8.1.2.3 - घटाउ.)
Comments (0)

 

चिपा [tsipa] क्रि.वि. 1कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.1.5.1 - केही.)
2अलिकति little
(sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति, 8.1 - परिमाण.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु, 8.1.3.2 - अलिकति.)
4कम less, little, few
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.)
Comments (0)

 

जोम्‌ [dzom‌] क्रि.वि. 1धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु, 1.1.1.2 - तारा, 8.1 - परिमाण, 1.1.2 - हावा.)
2बढी more
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
Comments (0)

 

ठिक्‌ [ʈʰik‌] num एक the number one, one
(sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक, 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू, 8.1.2 - गणना, 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

नाट्‌टिप्‍मा [naʈ‌ʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी.)
2कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति, 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)

 

फुङ्‌जोम्‌ [pʰuŋ‌dzom‌] ना. 1थुप्रनु to be heaped or pile
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
2थुप्रिनु to be piled
(sem. domains: 1.3.2.4 - छाल.)
3थुप्रो pile, heap, much, many
(sem. domains: 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु, 8.1.3.3 - चीजहरूको समूह.)
4रास heap, mass
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

याङ्‌धोङ्‌ [jaŋ‌dʰoŋ‌] ना. थुन्‍से bamboo-band basket (without pores) used for carrying on the back
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

रिम्‍मा [rim‍ma] क्रि. घट्‍नु to decrease, to diminish
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु, 8.2.1 - सानो, 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)