Search results for "डोको र गुन्द्री बुन्‍नु"

आक्‍ठाक्‌ [ak‍ʈʰak‌] ना. तान loom
(sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.1 - लुगा.)
Comments (0)

 

फामा [pʰama] क्रि. 1बुन्‍नु to knit, to weave, to darn, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 8.3.6 - वस्तु.)
2सहयोग गर्नु to help, to serve, to assist, to aid
Comments (0)