Search results for "लुगा बुन्‍नु"

आक्‍ठाक्‌ [ak‍ʈʰak‌] ना. तान loom
(sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.1 - लुगा.)
Comments (0)

 

काठाक्‍बा [kaʈʰak‍ba] ना. बुन्‍ने व्यक्‍ति (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
Comments (0)

 

टिक्मा [ʈikma] क्रि. उन्‍नु to thread (as beads on a string), to sew
(sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
Comments (0)

 

ठाक्‍मा [ʈʰak‍ma] क्रि. 1माथि दिनु (sem. domains: 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 8.5.2.4 - माथि.) 2बुन्‍नु to knit, to weave, to darn, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
3उत्रनु to dismount
4भक्‍ति गाउनु
Comments (0)

 

ठाग्मा [ʈʰagma] क्रि. 1बुन्‍नु to knit, to weave, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
2माथि दिनु (sem. domains: 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 8.5.2.4 - माथि.) 3उत्रनु to dismount
(sem. domains: 8.5.2.5 - तल.)
4भक्‍ति गाउनु (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)
Comments (0)

 

पारा [para] क्रि.वि. 1तरिका skill, way, method, manner, mode
, method, way, skill, craft, manner, behaviour
(sem. domains: 6.1.2 - तरिका.)
2ढाँचा form, appearance, style, framework, stylish
(sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
Comments (0)