Search results for "लुगा"

आक्‍ठाक्‌ [ak‍ʈʰak‌] ना. तान loom
(sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.1 - लुगा.)
Comments (0)

 

काफाबा [kapʰaba] ना. 1बुन्‍ने मान्‍छे weave man (sem. domains: 6.6.1.1 - लुगा.) 2उपकारी beneficent, kind, beneficial, helpful, benefactor
(sem. domains: 6.8.3.2 - दानी, उदार.)
3सहयोग कर्ता (sem. domains: 6 - काम र पेशा.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

पोक्‌रि [pok‌ri] ना. बाबियो kind of grass used for thatching, and making ropes, brooms, swing-ropes, Eleusine indica
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 3.1.2.2 - सूचना, 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री, 6.6.1.1 - लुगा.)
Comments (0)

 

फोस्‍रेङ्‌ना [pʰos‍reŋ‌na] वि. खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 6.6.1.1 - लुगा.)
Comments (0)

 

मोयोक्‍ना [mojok‍na] वि. नरम soft, tender, mild, flexible, easily digestible
(sem. domains: 6.6.1.1 - लुगा.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

लेम्‍मा [lem‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 1.1.3 - मौसम, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2ओइलिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 3.6.5 - ठीक, 6.6.1.1 - लुगा.) 3धान चुट्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 4धान कुट्‍नु to thresh (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.) 5हिर्काउनु to strike, to beat, to smite, to shoot
(sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)
6कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
7डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
8टाल्‍नु to patch, to mend, to evade, to procrastinate, to adjourn
Comments (0)

 

लोट्‌निङ्‌ [loʈ‌niŋ‌] ना. 1लुगा cloth, clothing, dress, clothes, duds, cotton rug
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य, 6.6.1.1 - लुगा.)
2लुगा कपडा (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

हेक्‍मा [hek‍ma] क्रि. 1रेट्‍नु to cut a throat; to cut through something by moving a cutter forward and backward (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2काट्‍नु to cut
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 6.6.1.1 - लुगा, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.)
Comments (0)