Search results for "ग्‍याँस"

आक्‍पा [ak‍pa] ना. डकार belching, burping, eructation
(sem. domains: 1.2.3.3 - ग्‍याँस.)
Comments (0)

 

फेप्‍मा [pʰep‍ma] 1ना. पाद fart, breaking wind from the anus
(sem. domains: 1.2.3.3 - ग्‍याँस.)
2क्रि. लुछ्‍नु to pull out by force, to tear out, to snatch
, pull out, snatch, pluck, claw
टाँकि घाँसा चेप्‍मा लिनिना फेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ टाँकीको घाँस काट्‌नु हुँदैन लुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
3क्रि. पुराइ दिनु ना भाम्‍भाङ्‌माना डाबे आसेन्‌ आप्‍बालाक्‌ फेप्‍मा कोन्‌निगै? यो काकाको खुकुरी हिजो ल्‍याएको पुराइ दिनु पर्दैन?
Comments (0)