Search results for "टोक्‍नु, चपाउनु"

आक्‍मा [ak‍ma] क्रि. चिल्‍नु sting, prick
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
Comments (0)

 

आङ्‌गुलिक्‌ येप्‍मा [aŋ‌gulik‌ jep‍ma] क्रि. प. औँला टेक्‍नु (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
Comments (0)

 

केङ्‌चान्‍मा [keŋ‌tsan‍ma] क्रि. दाँत किटाउनु (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
Comments (0)

 

खेसिक्‌ [kʰesik‌] 1वि. खटिरा boil, pimple with pus
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2ना. घाउ wound, bruise, sore, hurt, injury, cut
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

ठोक्‍मा [ʈʰok‍ma] क्रि. 1जुध्‍नु fight encounter, clash
(sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2हान्‍नु to hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
3खन्‍नु to dig, to hollow out
(sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)
4जनावर ढुक्‍नु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.) 5गाँस्‍नु (टपरी वा अन्य गाँस्‍नु) (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.) 6बाँझो खन्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 7थुक्‍नु to spit, to throw spittle
(sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)
Comments (0)

 

बेङ्‌खोरे [beŋ‌kʰore] ना. अपाङ्‍ग (खुट्‍टा खोच्याउने) crippled, disabled (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
Comments (0)

 

याङ्‌काहा [jaŋ‌kaha] ना. मान्‍छे टोक्‍ने (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
Comments (0)

 

याप्‌मिकाहा [jap‌mikaha] वि. मान्‍छे टोकुवा (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
Comments (0)

 

हामा [hama] क्रि. टोक्‍नु to bite, to snap at
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 5 - दैनिक जीवन, 6.3.1.5 - कुकुर, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु, 2.1.1.5 - दन्‍त, 6.4.5.2 - बल्‍छीले माछा मार्नु.)
Comments (0)