Search results for "निकटतम"

आखुक्‍टेन्‌ [akʰuk‍ʈen‌] क्रि.वि. कानेकोर्सी four days from today (sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 8.4.1.3.1 - हप्‍ताका दिनहरू.)
Comments (0)

 

ओटोप्‍मोङ्‌ना [oʈop‍moŋ‌na] क्रि.वि. सँगैको (sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
Comments (0)

 

टोकाना [ʈokana] ना. 1पहिला (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.) 2अगाडि before, in front of, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.6.1 - सामु.)
3सम्‍मुख facing, in front of
(sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
Comments (0)

 

नाहिटाङ्‌ लिमा [nahiʈaŋ‌ lima] क्रि. प. नजिक हुनु to be near (sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
Comments (0)

 

साँढेर [sãɖʰerʌ] ना. सिमाना boundary, frontier, border
(sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
Comments (0)