Search results for "भविष्‍यवाणी"

आखुक्‍टेन्‌ [akʰuk‍ʈen‌] क्रि.वि. कानेकोर्सी four days from today (sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 8.4.1.3.1 - हप्‍ताका दिनहरू.)
Comments (0)

 

आछिप्‍माङ्‌ [atsʰip‍maŋ‌] क्रि.वि. 1पराघौँ साल three years later (sem. domains: 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 8.4.1.6 - वर्ष.) 2तीन वर्ष पछाडि three years later
Comments (0)

 

खुमेट्‌मा [kʰumeʈ‌ma] क्रि. 1बोकाउनु to cause to carry, to make pregnant (usually by illicit connection)
(sem. domains: 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी.)
2बोक्‍न लगाउनु
Comments (0)

 

छिङ्‌डेन्‌ [tsʰiŋ‌ɖen‌] क्रि.वि. पर्सि the day after tomorrow, coming third day
(sem. domains: 1.1.3 - मौसम, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

पुमेट्‌मा [pumeʈ‌ma] क्रि. 1देखाउनु to show, to display
(sem. domains: 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2हेराउनु (sem. domains: 3.2.7 - आशा गर्नु, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 4.7.5.4 - बचाउनु.)
Comments (0)

 

लिङा [liŋa] ना. हुनेछु (sem. domains: 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ [han‍ɖeŋ‌] क्रि.वि. 1भोलि tomorrow, day after today, the next day, on the morrow, on the next day
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 1.1.3 - मौसम, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2पछि after, later, afterwards, later on
(sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

हान्‍डेमाङ्‌ [han‍ɖemaŋ‌] क्रि.वि. 1आघौँ (sem. domains: 1.1.3 - मौसम.) 2आगामी साल (sem. domains: 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी.)
Comments (0)