Search results for "हप्‍ताका दिनहरू"

आखुक्‍टेन्‌ [akʰuk‍ʈen‌] क्रि.वि. कानेकोर्सी four days from today (sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 8.4.1.3.1 - हप्‍ताका दिनहरू.)
Comments (0)