Search results for "हिमाल"

आगाल्‌ [agal‌] ना. 1छेस्‍किनी latch, metal bolt
(sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)
2चुकुल latch, hinge, hasp
(sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल, 6.5.2.4 - ढोका.)
3आग्‍लो wooden bolt, latch
Comments (0)

 

एॽवाछुप्‌ [eʔwatsʰup‌] ना. पुच्‍छर tail
(sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)
Comments (0)

 

काक्‍मा [kak‍ma] क्रि. 1पार गर्नु across; pass over ठे-ठेगा होङ्‌ काक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ ठूलठूला खोल पार गर्नु अति साह्रो छ। (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2अवधि पुरा हुनु (sem. domains: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा.) 3नाघ्‍नु to leap, to jump over, to go beyond a limit
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि काक्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई नाघ्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु.)
4वरि परि घुम्‍नु,घुम्‍नु rotate, move in a circle (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

छोप्‍छोप्‍ना [tsʰop‍tsʰop‍na] वि. 1चुचुरो peak, top
(sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)
2तीखो sharp
3चुच्‍चो beak
(sem. domains: 8.6.2 - शिखर.)
Comments (0)

 

याक्‍ठेरेक्‌ [jak‍ʈʰerek‌] ना. 1भिर precipice, precipitous place, steep slope
(sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)
2भीर पाखा (sem. domains: 8.3.1.4.2 - झुकाउ, भिरालो.)
Comments (0)

 

यासि [jasi] ना. मुख mouth, face, muzzle, snout
(sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.1.1 - शिर, 2.1.1.4 - मुख, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

लिङ्‌गेॽवा [liŋeg‍wa] ना. ढुङ्गा stone
(sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)
Comments (0)

 

लुङ्‌गेवा [luŋ‌gewa] ना. ढुङ्‍गा stone
(sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.)
Comments (0)