Search results for "आइमाई"

आगोङ्‌मा [agoŋ‌ma] ना. 1सौतेनी आमा step mother (sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा, 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.) 2माइजु maternal aunt
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
3सानी आमा 4ठूली आमा mother's elder sister
Comments (0)

 

आडाबा₁ [aɖaba] ना. स्‍त्री साथी girl friend (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता, 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

आडुमा [aɖuma] ना. 1हजुरआमा grandmother
(sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
2बजू father's or mother's mother, grandmother
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

आना [ana] ना. दिदी elder sister
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई, 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)
Comments (0)

 

आनाम्‍मा [anam‍ma] ना. 1मेरी सासु my husband's or wife's mother, my mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित, 2.6.5.2 - आइमाई.)
2मेरी सासु आमा (sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

आनो [ano] ना. दिदी elder sister
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

आन्‌झिनि [an‌dzʰini] ना. मेरो फुपू my father's (elder or younger) sister
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

आन्‍झो [an‍dzʰo] ना. बहिनी younger sister; younger brother-in-law's wife
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान, 2.6.5.2 - आइमाई, 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)
Comments (0)

 

ओचाफेन्‍ना₁ [otsapʰen‍na] वि. 1न राम्रो bad, evil, ugly, nasty,
(sem. domains: 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 8.4.5.3 - ठीक समय, 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति, 8.3.7.9 - महत्‍व, 1.1.2 - हावा.)
2कुरूप ill-looking, ugly, deformed
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

कायाप्मा [kajapma] ना. 1तरुनी female lover
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
2किशोरी girl from the age of eleven to fifteen, (of girl) from the age of eleven to fifteen
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान, 2.6.1.3 - अविवाहित.)
3युवती young girl, young, youthful
Comments (0)

 

कायुङ्‌मा [kajuŋ‌ma] ना. बसोवास गर्ने (sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
Comments (0)

 

कायेप्‍मा [kajep‍ma] ना. 1तरुनी female lover, young, youthful, adolescent, youthful woman
(sem. domains: 2.6.2.1 - कुमारीत्‍व, 2.6.5.2 - आइमाई, 2.6.4.3 - जवान.)
2किशोरी adolescent, girl from the age of eleven to fifteen, (of girl) from the age of eleven to fifteen
3युवती young girl, young, youthful
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई, 2.6.1.3 - अविवाहित.)
Comments (0)

 

नाना [nana] ना. दिदी elder sister
(sem. domains: 7.4 - हुनु, 2.6.5.2 - आइमाई, 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)
Comments (0)

 

मोटेङ्‌ [moʈeŋ‌] ना. भाउजू relative term given by a person to his, her elder brother's wife, sister-in-law
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)