Search results for "औल्याँएको"

आङ्‌गुलिक्ङा टोङ्‌मा [aŋ‌gulikŋa ʈoŋ‌ma] क्रि. प. औँलाले ताक्‍नु ठिबाङ्‌ याप्‌मि याक्‍लेटुनाङा आङ्‌गुलिक्‍ङा टोङ्‌मा याक्‍मा नुङ्‌ना ओटोकानाङि खाम्‍माउङ्‌डोक्‌ लोमालाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ एक जना मानिस सँग रिस उठ्‌यो भने औँलाले ताक्‍नु भन्‍दा उसको सामु गएर नै सम्‍झाउनु पर्छ। (sem. domains: 8.3.2.3.1 - औल्याँएको.)
Comments (0)

 

छोक्‍मा [tsʰok‍ma] क्रि. 1औँलाले देखाउनु (sem. domains: 3.3.1.5 - जानी-जानीकन, 8.3.2.3.1 - औल्याँएको.) 2जिस्‍क्याउनु to taunt, to provoke, to tease, to cause to play pranks
Comments (0)