Search results for "झर्नु"

आङ्‌मा [aŋ‌ma] क्रि. 1उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
चामा लालिक्‌ आङ्‌मा खेरोक्‌ युङ्‌ग्‍वा॥ धानको बिउ उखेल्‍नु त्‍यति कै छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.)
2ढल्‍नु to fall down, to lie down, to decline
(sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा.)
3सहनु to bear, to tolerate, to endure, to suffer, to have patience, to put up with
ना ओओङा आड्‌डिक्‌ ठेना याङ्‌छामा आङ्‌मा आङ्‌डुए॥ यो बालकले अति ठूलो दुःख सहनु सहायो। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.2.1.5.1 - चिप्‍लनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
4उखेलिनु to be pulled up, to be torn up by the roots, to be uprooted
चिप्‍चोबा उभुङ्‌मा आङ्‌माडोक्‌ कोन्‍नेट्‌नि आप्‍पे आङ्‌सा खाडे॥ उतिसको बोट उखेल्‍नु नै परेन आफै उखेलिएर गयो। (sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

इन्‍मा [in‍ma] क्रि. 1ठेल्‍नु to push, to shove, to elbow
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
2किन्‍नु to buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इन्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु, 6.9.2 - परिश्रम.)
3धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु.)
4घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

इम्‍मा [im‍ma] क्रि. 1किन्‍नु to buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
2सुत्‍नु to sleep, to go to bed, to lie down
, sleep, lie down
युसाना पाका एडोक्‌ आनि इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रातको समयमा मात्र हामी सुत्‍नु पर्छ। (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.7 - सुत्‍नु.)
3धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु.)
4ठेल्‍नु to push, to shove, to elbow
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
5घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
6निदाउनु to sleep, to fall asleep, (of muscles, limbs, etc.) to be numb, to benumb
(sem. domains: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
Comments (0)

 

किम्मा [kimma] क्रि. 1अड्याउनु recline (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु, 7.3.4.6 - समर्थन.) 2अडिनु to stop, to halt, to stand still
(sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)
3भात भर्सिनु (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 4ढल्‍किनु (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

घान्‍ड्‌रुङ्‌ [gʰan‍ɖ‌ruŋ‌] क्रि.वि. 1गर्ल्यामगुर्लुम in a way of falling down completely
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
2जथाभाबी
Comments (0)

 

टाङ्‌मा [ʈaŋ‌ma] क्रि. ढाल्‍नु to chop, to hew
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

ठेन्‍मा [ʈʰen‍ma] क्रि. 1खसाल्‍नु to cause to fall, to drop, to degrade
(sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
2झार्नु shake down, knock down
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.)
3हाल्‍नु to put in, to thrust, to mix, to pour in, to throw in
(sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु.)
Comments (0)

 

ठेपोङ्‌ठामा [ʈʰepoŋ‌ʈʰama] क्रि. प. थोपा खस्‍नु (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

ठेम्‍मा [ʈʰem‍ma] क्रि. 1हाल्‍नु to put in, to thrust, to mix, to pour in, throw in
(sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 3.4.1.1.3 - सिफारिस गर्नु.)
2खसाल्‍नु to cause to fall, to drop, to degrade
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
3ओराल्‍नु to cause to descend, to bring down, to take down
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
4झार्नु shake down, knock down
(sem. domains: 7.3.4.3 - तल हाल्‍नु, झार्नु.)
5छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
Comments (0)

 

लुम्‍मा [lum‍ma] क्रि. 1डुब्‍नु to sink, to be drowned, to be in deep thought, to be lost
(sem. domains: 7.2.4.2.3 - डुबुल्‍की मार्नु, डुबुल्‍की, 5 - दैनिक जीवन, 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.)
2डुबाउनु sink, cause to sink, submerge
(sem. domains: 1.3.4 - पानीमा हुनु, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3भुङ्‍ग्रो भित्र पोल्‍नु (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 4भासिनु to descend, to be buried
(sem. domains: 1.3.1.2 - सिम (भास).)
5गाडिनु (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 6डुबुल्‍की लगाउनु (sem. domains: 7.2.4.2.2 - पौडिनु.) 7डुबुल्‍की मार्नु (sem. domains: 7.2.4.2.3 - डुबुल्‍की मार्नु, डुबुल्‍की.)
Comments (0)

 

वेट्‌ टामा [weʈ‌ ʈama] क्रि. प. पानी पर्नु (आकाशबाट) to rain (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

हिट्‌नि [hiʈ‌ni] 1सर्व. त्‍यहाँ there, in that place
2क्रि.वि. त्यसमा (sem. domains: 8.5 - स्‍थान.) 3क्रि.वि. त्यही that
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)