Search results for "बिस्‍तारै चल्‍नु"

आच्‍छुम्‍बु [at‍tsʰum‍bu] क्रि.वि. अस्‍ति the day before yesterday
(sem. domains: 8.4 - समय, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

खाङ्‌डेन्‌ [kʰaŋ‌ɖen‌] क्रि.वि. निकोर्सि on the fourth day from today, two days after tomorrow
(sem. domains: 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

छिङ्‌डेन्‌ [tsʰiŋ‌ɖen‌] क्रि.वि. पर्सि the day after tomorrow, coming third day
(sem. domains: 1.1.3 - मौसम, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

योक्‌योक्‌ सोम्‍मा [jok‌jok‌ som‍ma] क्रि. प. बिस्‍तारै सर्नु (sem. domains: 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

लाखे छोप्‍मोङ्‌ [lakʰe tsʰop‍moŋ‌] क्रि.वि. एक छिन (sem. domains: 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

हाट्‌ले [haʈ‌le] क्रि.वि. 1आज today, this day, present time
(sem. domains: 8.4.6.2.1 - एकछिन अघि, 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 8.4.6.3.1 - अहिले, 3.1.2.3 - ध्‍यान, 8.4.1.2 - दिन, 1.1.3 - मौसम, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2अहिले now, at present
3अब now
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ [han‍ɖeŋ‌] क्रि.वि. 1भोलि tomorrow, day after today, the next day, on the morrow, on the next day
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 1.1.3 - मौसम, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2पछि after, later, afterwards, later on
(sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

हामो [hamo] ना. भरे later
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)