Search results for "ग्रह"

आछामे [atsʰame] ना. बनमारा eupatorium (sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
Comments (0)

 

ओओ [oo] ना. 1शिशु infant, baby
(sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2बच्‍चा baby, child
(sem. domains: 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी, 8.2.1 - सानो, 8.4.6.5.2 - बुढो.)
3बालक child, small boy, lad, babe, infant
(sem. domains: 2.6.4.1 - शिशु.)
Comments (0)

 

केना₂ [kena] वि. 1लामो long, extensive
(sem. domains: 8.2.2 - लामो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2अग्‍लो high, tall
(sem. domains: 8.2.2.2 - अग्‍लो, 1.2.1 - जमिन.)
Comments (0)

 

खाटिउना [kʰaʈiuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा [tsok‍ma] क्रि. 1बनाउनु to make, to build, to construct, to repair, to mend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2 - बुनोट, रचना, 4.2.1.4 - भेट्‌नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 9.1.2 - गर्नु.)
2गर्नु to do, to perform, to act
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
3डोरी गाँस्‍नु (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.)
Comments (0)

 

ठाङ्‌मा [ʈʰaŋ‌ma] 1क्रि.वि. उकालो ascent, acclivity, upward slope
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु.)
2क्रि. चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
3क्रि. जोख्‍नु to weigh, to balance
, weigh, weigh up, balance
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
4क्रि. तौलनु to weigh, to balance, to compare, to estimate
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
5क्रि.वि. माथि तिर (sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.) 6क्रि. चढ्‍नु to climb to ascend, to ride
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

ठेट्‌मा [ʈʰeʈ‌ma] क्रि. देखिनु to be seen, to appear, to seem, to look
(sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 3.6.1 - देखाउनु, बताउनु, 1.1.1.3 - ग्रह.)
Comments (0)

 

ठेना [ʈʰena] वि. 1ठूलो big, large
, big, large, wide, tall, high, loud, severe, serious, too big, loose, important, great, powerful, influential, senior, the great, the powerfulness, the elder, turn up volume, make something larger
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.2 - ठूलो, 5.1.1.3 - खाट, ओछ्यान, पलङ, 1.1.1.3 - ग्रह, 8.2.3 - बाक्‍लो.)
2विशाल great, large, huge, tremendous, grand, ample
(sem. domains: 1.1 - आकाश.)
Comments (0)

 

निमेप्‍मा [nimep‍ma] क्रि. 1देखाउनु to show, to display, to illustrate
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
2प्रष्‍ट गर्नु (sem. domains: 2.3.1.6 - पारदर्शी.)
Comments (0)

 

पिम्‍मा [pim‍ma] क्रि. 1दगुर्नु to run, to hurry up, to rush
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 1.1.1.3 - ग्रह, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.)
2कुद्‍नु to scammer, to run, to sprint, to flee, to run away, to escape
3दौडिनु 4भाग्‍नु to flee, to take a flight, to escape, to take to one's heels, to walk away, to run away, to run away with quick paces
(sem. domains: 4.2.6.3 - ब्‍यायाम, अभ्‍यास.)
Comments (0)

 

पेमा [pema] 1क्रि.वि. तेर्सो plain, not steep, slanting
पेमा लाम्‍बो लाम्‌टिमा टुक्‌निना॥ तेर्सो बाटो हिँड्‌नु सजिलो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो, 1.1.3.1 - बतास, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. उड्‍नु to fly up
वाजिलेट्‌ हाट्‌लेलाम्‍मा पेमा कोन्‌येट्‌॥ कुखुराको चाल आज देखि उड्‌नु खोज्‍दै छ। (sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 1.1.3.1 - बतास, 7.2 - चल्‍नु.)
3क्रि. छाद्‍नु to vomit
, vomit, leak, overflow, speak under pressure
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

मामा [mama] 1ना. आमा mother
(sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. बिलाउनु to disappear, to be out of sight, to be lost, to vanish, to come to nothing
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
3क्रि. हराउनु to lose, to miss
(sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
4क्रि. गुमाउनु to lose, to miss, to be deprived of, to cease to have
(sem. domains: 7.6.3 - हराउनु, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

याम्‍बानायाम्‍बा [jam‍banajam‍ba] क्रि.वि. 1वरि परी around, roundabout, on all side
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
2वरपर here and there, around
(sem. domains: 4.1.4 - छिमेकी, 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
3चारैतिर
Comments (0)

 

युङ्‌मा [juŋ‌ma] क्रि. 1राख्‍नु to put, to keep, to place
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.5.9 - राख्‍नु, 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 3.3 - चाहनु, 5.1.1.4 - दराज.)
2बस्‍नु to sit, to sit down
(sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु), 7.1.2 - बस्‍नु, 1.1.1.3 - ग्रह, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
3हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 3.3 - चाहनु.)
4रहनु to stay, to remain, to keep
(sem. domains: 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु.)
5थन्‍काउनु (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 2.6 - जीवन.)
Comments (0)

 

रिना [rina] ना. 1घुम्‍नु to round, to turn round
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
2घुम्‍ने (sem. domains: 7.3.5 - केही वस्‍तु फर्कनु.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिमा [lam‌ʈima] क्रि. 1हिँड्‍नु to go, to walk, to pace, to travel on foot
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.1.3.2 - बादल, 7.2.4 - यात्रा, 7.1 - चाल, भाव, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2हिँडडुल गर्नु (sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2 - चल्‍नु.) 3यात्रा गर्नु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

लाम्‍बो [lam‍bo] ना. 1बाटो way, path, road, route, way
(sem. domains: 6.5.4.1 - सडक, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2सडक road, route, path, highway
(sem. domains: 7.2.4.6 - बाटो, सडक, गोरेटो, घोडेटो, दिसा,दुरी.)
Comments (0)