Search results for "हिजो, आज, भोली"

आछुम्‍बु [atsʰum‍bu] क्रि.वि. अस्‍ति the day before yesterday
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
Comments (0)

 

आरेक्‍पु [arek‍pu] क्रि.वि. अस्‍ति भन्‍दा दुई दिन अगाडि two days before, the day before yesterday (sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
Comments (0)

 

आसेन्‌ [asen‌] क्रि.वि. 1पहिले before, for the first time, in the beginning, in olden times, in ancient time
ना इस्‍कुल आसेन्‌ आनि टोकुबा टालाङिडोक्‌ चोक्‍बालाक्‌॥ यो स्‍कूल पहिले हाम्रो हजुर बाको पालामा नै बनाएको हो। (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
2हिजो yesterday, the last day
आसेन्‌ माकेबोरा खाम्‍डुङ्‌नाङा आकेङ्‌रोक्‌ खोरोरो रोसाडे॥ हिजो मकै भटमास चपाउँदा मेरो दाँत नै सबै झर्यो। (sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
Comments (0)

 

छिन्‍डेन्‌ [tsʰin‍ɖen‌] क्रि.वि. पर्सि the day after tomorrow, coming third day
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
Comments (0)

 

हाट्‌ले [haʈ‌le] क्रि.वि. 1आज today, this day, present time
(sem. domains: 8.4.6.2.1 - एकछिन अघि, 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 8.4.6.3.1 - अहिले, 3.1.2.3 - ध्‍यान, 8.4.1.2 - दिन, 1.1.3 - मौसम, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2अहिले now, at present
3अब now
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ [han‍ɖeŋ‌] क्रि.वि. 1भोलि tomorrow, day after today, the next day, on the morrow, on the next day
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 1.1.3 - मौसम, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2पछि after, later, afterwards, later on
(sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)